Astrid Lindgren Company

Integritetspolicy

I denna Integritetspolicy hittar du information om hur Astrid Lindgren Aktiebolag (”vi”) behandlar dina personuppgifter. Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Astrid Lindgren Aktiebolag (org.nr 556685-6166) med adress Östermalmsgatan 87 C, 114 59 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som anges nedan.

 

KONTAKT

Om du behöver kontakta oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter eller om du har frågor om denna policy, vänligen kontakta oss per mejl: info@astridlindgren.se eller per telefon: 08 122 025 00.

 

VILKEN PERSONUPPGIFTSBEHANDLING GÖR VI OM DIG?

Vi behandlar olika typer av personuppgifter beroende på i vilket sammanhang och i vilket syfte det gäller. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av den personuppgiftsbehandling vi gör:

(i) Om du besöker någon av våra webbplatser astridlindgrenab.se, astridlindgren.se eller astridlindgrentext.se:  
(ii) Om du anmäler dig till ett evenemang som vi är med och anordnar: 
(iii) Om du söker anställning hos oss: 
(iv) Om du är kontaktperson/anställd/konsult/representant för någon av vara samarbetspartners (ex. licenstagare, leverantör, illustratör) eller hos dennes samarbetspartners:
(v) Om du är kontaktperson/anställd/representant för ett företag som vi anser använder våra rättigheter på ett olovligt sätt:
(vi) Om du kontaktar oss med en allmän fråga (eller rörande någon annan angelägenhet av generell karaktär):

COOKIES

Vi använder kakor, även kallat cookies, på våra webbplatser. Läs mer om våra cookies här.

SPRIDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sprider inte dina personuppgifter annat än i de fall det är nödvändigt för att bedriva vår verksamhet och för att uppnå våra ändamål med vår behandling, vilket kan vara fallet till följande kategorier av mottagare:

  • Andra bolag inom vår koncern;
  • Våra samarbetspartners (såsom förlag, licenstagare, illustratörer, evenemangspartners och ombud);
  • Våra tjänsteleverantörer (såsom IT-system-leverantörer); och
  • Myndigheter till vilka vi är skyldiga att sprida personuppgifter (såsom skatteverket).

 

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL S.K. TREDJE LAND (LÄNDER UTANFÖR EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET – EES):

Vår personuppgiftsbehandling sker huvudsakligen inom Sverige och EU/EES. Om och i den mån överföring till tredje land är nödvändig, sker sådan överföring i enlighet med gällande lagstiftning, t.ex. genom att vi kontrollerar om kommissionen ansett att det tredje landet ifråga har en adekvat skyddsnivå för personuppgiftsbehandling, genom att tillämpa kommissionens modellklausuler, eller med ditt samtycke.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU SOM REGISTRERAD?

På begäran (att framställas till vår e-postadress ovan) har du rätt att:

  • Få registerutdrag, dvs. en bekräftelse på huruvida personuppgifter som tillhör dig behandlas, och i sådana fall få en kopia av personuppgifterna;
  • Kräva korrigering om dina personuppgifter vi behandlar är felaktiga eller ofullständiga;
  • Kräva radering (”rätt att bli bortglömd”) av dina personuppgifter om ändamålet för personuppgiftsbehandlingen inte längre är tillåten, nödvändig eller rimlig under omständigheterna;
  • Överföra personuppgifter som du lämnat till oss till en annan personuppgiftsansvarig (rätten till dataportabilitet) om den lagliga grunden för vår behandling är för att uppfylla ett avtal med dig eller ditt samtycke;
  • Begränsa personuppgiftsbehandlingen i vissa fall om behandlingen stöds på berättigat intresse, samt
  • Invända mot personuppgiftsbehandlingen om den stöds på berättigat intresse.

KLAGOMÅL TILL DATAINSPEKTIONEN

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter hoppas vi att du hör av dig till oss så att vi kan se om vi kan tillmötesgå dina önskemål. Du har även rätt att lämna klagomål på vår personuppgiftsbehandling till Datainspektionen, vänligen se www.datainspektionen.se.

ÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITETSPOLICY

Vi kan komma att göra ändringar i denna Integritetspolicy. Den senaste versionen av Integritetspolicyn publiceras på vår webbplats.

Om du besöker någon av våra webbplatser

Personuppgifter: IP-adress och information om hur du navigerar och använder våra webbplatser.
Användning och ändamål: Vi lagrar och utvärderar informationen för att förbättra webbplatserna för våra besökare.
Laglig grund: Intresseavvägning
När upphör behandlingen? Personsuppgiftsbehandlingen upphör när du slutar vara aktiv på webbplatsen. Således lagras ingen personlig information om dig som besökare. Den information som behandlas efter att du stängt ner din webbläsare utgör inte personuppgifter och kan således inte spåras till dig.

Om du anmäler dig till ett evenemang som vi är med och anordnar

Personuppgifter: Den information du lämnar till oss i samband med anmälan till evenemanget, oftast namn, kontaktuppgifter (såsom e-postadress, telefonnummer, adress), samt om det erbjuds mat: ev. allergier och kostönskemål.
Användning och ändamål: Vi är regelbundet med och anordnar olika typer av evenemang; dels evenemang för våra samarbetspartners men även evenemang för allmänheten som knyter an till Astrid Lindgrens berättelser, hennes författarskap eller de frågor som Astrid Lindgren engagerade sig i. När vi anordnar ett evenemang använder vi dina personuppgifter för att till exempel skicka dig nödvändig information, tillmötesgå dina kostönskemål, samt för att i efterhand skicka dig en enkät för utvärdering av evenemanget som du kan välja att besvara. Vi lagrar även dina kontaktuppgifter för att kunna bjuda in dig till framtida event.
Laglig grund: Intresseavvägning. I samband med att du anmäler dig till eventet kan vi även komma att be om ditt samtycke för att behandla eventuella uppgifter om kost- och allergier som du uppger. Om du vill att vi ska kunna tillmötesgå dina önskemål behöver du samtycka till behandlingen.
När upphör behandlingen? Om du deltar i evenemanget som anställd hos en av våra samarbetspartners kommer vi fortsätta att lagra dina kontaktuppgifter för kommande evenemang vi hoppas ska intressera dig och ditt företag så länge du är anställd hos vår samarbetspartner. Om du deltar i ett evenemang som privatperson kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter under det efterföljande året för att kunna bjuda in dig till ytterligare evenemang vi tror att du kan vara intresserad av.

Om du söker anställning hos oss

Personuppgifter: Den information som du lämnar till oss i din arbetsansökan/cv, såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer och arbetsmeriter.
Användning och ändamål: Vi lagrar och använder din arbetsansökan inom ramen för vår anställningsprocess. Om du skickar oss en arbetsansökan utan att vi har en pågående anställningsprocess, sparar vi din ansökan om en lämplig tjänst skulle dyka upp.
Laglig grund: Intresseavvägning
När upphör behandlingen? Om du blir anställd sparar vi din ansökan under din anställning. Om du inte blir anställd sparar vi din ansökan under ett år efter avslutad rekryteringsprocess för det fall vi skulle vilja höra av oss till dig för anställning på nytt. Om du skickar oss en arbetsansökan utan att vi har en pågående anställningsprocess, sparar vi din ansökan under ett år från det att vi mottog din ansökan.

Om du är kontaktperson/anställd/konsult/representant för någon av vara samarbetspartners

Personuppgifter: I regel namn (och personnummer om du har enskild firma), kontaktuppgifter (såsom e-postadress, telefonnummer, adress), företaget du representerar och titel.
Behandling och ändamål: Vi behandlar dina personuppgifter i den mån det krävs inom ramen för vårt affärsförhållande med dig eller företaget du representerar, genom att vi till exempel:
1. Lagrar dina personuppgifter i vår kontaktlista;
2. Använder dem för att kontakta dig och/eller företaget och kommunicera i våra ärenden och frågor;
3. Lagrar dina personuppgifter i den mån de förekommer i dokumentation som hänför sig till ditt eller din arbetsgivares affärsrelation med Astrid Lindgren Aktiebolag, såsom i avtal, offerter, fakturor och i e-post;
4. För de fall det är aktuellt; för att skapa användarnamn och lösenord till dig för åtkomst till designmanualer och godkännandesystem;
5. För att skicka vårt nyhetsbrev till dig och/eller din arbetsgivare, bjuda in dig till olika evenemang som vi är med och anordnar; samt
6. För att skicka ut enkäter till dig för utvärdering av olika företagsevenemang vi anordnat. Dessa besvarar du endast om du själv vill.
Laglig grund: Uppfyllande av avtal eller intresseavvägning
När upphör behandlingen? När behandlingen inte längre är nödvändig för att uppnå ändamålet med behandlingen enligt ovan; i regel sparar vi inte kontaktuppgifter längre än ett år efter det att affärsrelationen med samarbetspartnern upphört eller du avslutat din anställning/ditt uppdrag hos samarbetspartnern.

Om du är kontaktperson/anställd/representant för ett företag som vi anser använder våra rättigheter på ett olovligt sätt

Personuppgifter: I regel namn (och personnummer om du har enskild firma), och kontaktuppgifter (såsom din arbets-e-postadress, arbetstelefonnummer och adress till din arbetsgivare)
Behandling och ändamål: Vi behandlar dina personuppgifter ovan i den mån det krävs för att tillvarata vår rätt; såsom att vi samlar in dina kontaktuppgifter från företaget och kontaktar dig som representant i din yrkesroll för att påtala våra krav, samt för att diskutera, tvista, och/eller förlikas kring dessa. Vi kan också komma att sprida dina personuppgifter vidare till våra ombud.
Laglig grund: Intresseavvägning
När upphör behandlingen? När ändamålet med behandlingen enligt ovan upphört.

Om du kontaktar oss med en allmän fråga

Personuppgifter: Den information du lämnar till oss, oftast namn och kontaktuppgifter (såsom e-postadress, telefonnummer, adress).
Användning och ändamål: När du hör av dig till oss (via e-post, post, telefon, sociala medier) för att till exempel ställa en fråga om Astrid Lindgren Aktiebolags rättigheter, Astrid Lindgrens författarskap, berättelser och karaktärer, göra en licensförfrågan eller informera oss om något, kommer vi använda de personuppgifter du skickat till oss för att kunna svara dig eller vidarebefordra din fråga/information till lämplig samarbetspartner.
Laglig grund: Intresseavvägning
När upphör behandlingen? Detta beror på sakens omfattning och art. Vi upphör med behandlingen så snart den inte längre är relevant för verksamheten.

Kontakta oss

Välkommen att höra av dig till Astrid Lindgren Aktiebolag med frågor, förslag eller idéer som rör Astrid Lindgrens författarskap!

Telefonnummer
08-122 025 00

E-post
info@astridlindgren.se