Integritetspolicy

I denna Integritetspolicy hittar du information om hur Astrid Lindgren Aktiebolag (”vi”) behandlar dina personuppgifter. Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Astrid Lindgren Aktiebolag (org.nr 556685-6166) med adress Östermalmsgatan 87 C, 114 59 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som anges nedan.

 

KONTAKT

Om du behöver kontakta oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter eller om du har frågor om denna policy, vänligen kontakta oss per mejl: info@astridlindgren.se eller per telefon: 08 122 025 00.

 

VILKEN PERSONUPPGIFTSBEHANDLING GÖR VI OM DIG?

Vi behandlar olika typer av personuppgifter beroende på i vilket sammanhang och i vilket syfte det gäller. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av den personuppgiftsbehandling vi gör:

(i) Om du besöker någon av våra webbplatser astridlindgrenab.se, astridlindgren.se eller astridlindgrentext.se:  
(ii) Om du anmäler dig till ett evenemang som vi är med och anordnar: 
(iii) Om du söker anställning hos oss: 
(iv) Om du är kontaktperson/anställd/konsult/representant för någon av vara samarbetspartners (ex. licenstagare, leverantör, illustratör) eller hos dennes samarbetspartners:
(v) Om du är kontaktperson/anställd/representant för ett företag som vi anser använder våra rättigheter på ett olovligt sätt:
(vi) Om du kontaktar oss med en allmän fråga (eller rörande någon annan angelägenhet av generell karaktär):

COOKIES

Vi använder kakor, även kallat cookies, på våra webbplatser. Läs mer om våra cookies här.

SPRIDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sprider inte dina personuppgifter annat än i de fall det är nödvändigt för att bedriva vår verksamhet och för att uppnå våra ändamål med vår behandling, vilket kan vara fallet till följande kategorier av mottagare:

  • Andra bolag inom vår koncern;
  • Våra samarbetspartners (såsom förlag, licenstagare, illustratörer, evenemangspartners och ombud);
  • Våra tjänsteleverantörer (såsom IT-system-leverantörer); och
  • Myndigheter till vilka vi är skyldiga att sprida personuppgifter (såsom skatteverket).

 

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL S.K. TREDJE LAND (LÄNDER UTANFÖR EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET – EES):

Vår personuppgiftsbehandling sker huvudsakligen inom Sverige och EU/EES. Om och i den mån överföring till tredje land är nödvändig, sker sådan överföring i enlighet med gällande lagstiftning, t.ex. genom att vi kontrollerar om kommissionen ansett att det tredje landet ifråga har en adekvat skyddsnivå för personuppgiftsbehandling, genom att tillämpa kommissionens modellklausuler, eller med ditt samtycke.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU SOM REGISTRERAD?

På begäran (att framställas till vår e-postadress ovan) har du rätt att:

  • Få registerutdrag, dvs. en bekräftelse på huruvida personuppgifter som tillhör dig behandlas, och i sådana fall få en kopia av personuppgifterna;
  • Kräva korrigering om dina personuppgifter vi behandlar är felaktiga eller ofullständiga;
  • Kräva radering (”rätt att bli bortglömd”) av dina personuppgifter om ändamålet för personuppgiftsbehandlingen inte längre är tillåten, nödvändig eller rimlig under omständigheterna;
  • Överföra personuppgifter som du lämnat till oss till en annan personuppgiftsansvarig (rätten till dataportabilitet) om den lagliga grunden för vår behandling är för att uppfylla ett avtal med dig eller ditt samtycke;
  • Begränsa personuppgiftsbehandlingen i vissa fall om behandlingen stöds på berättigat intresse, samt
  • Invända mot personuppgiftsbehandlingen om den stöds på berättigat intresse.

KLAGOMÅL TILL DATAINSPEKTIONEN

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter hoppas vi att du hör av dig till oss så att vi kan se om vi kan tillmötesgå dina önskemål. Du har även rätt att lämna klagomål på vår personuppgiftsbehandling till Datainspektionen, vänligen se www.datainspektionen.se.

ÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITETSPOLICY

Vi kan komma att göra ändringar i denna Integritetspolicy. Den senaste versionen av Integritetspolicyn publiceras på vår webbplats.

Kontakta oss

Välkommen att höra av dig till Astrid Lindgren Aktiebolag med frågor, förslag eller idéer som rör Astrid Lindgrens författarskap!

Telefonnummer
08-122 025 00

E-post
info@astridlindgren.se